ÜRETTİĞİN İŞİ TAM VE ZAMANINDA YAP

Finans ve Mali İşler

Finansal Sistem ve Üstlendiği Fonksiyonlar
Finansal sistem nedir? Finans piyasalarının üstlendiği fonksiyonlar nelerdir? Finans piyasalarının yapıları ve türleri nelerdir?
Performans Karneleme
Performans ölçümü, isletme sahipleri, yöneticiler, yatırımcılar ve kredi verenler gibi isletme içinden ve dışından birçok ilgilinin, işletme ile ilgili verdikleri kararları etkilemektedir. Bu nedenle, ister tam olarak sistematik bir şekilde olsun, isterse geçici bir süre veya belirli bir amaç için olsun, her isletme performans ölçümü yapmaktadır. Yönetimin önemli işlevlerinden kontrolün bir parçası olan performans ölçümünün, isletmenin genel olarak başarısının belirlenmesi, geliştirilebilecek alanların ortaya çıkarılması ve var olan verimsizliklerin nedenlerinin anlaşılması gibi birçok yararı vardır.
Yönetim Muhasebesi
Muhasebe bir kayıt tekniği olarak para ile ifade edilebilen işlemlerle ve olaylarla ilgili belgeleri toplayıp saklamakta, belirli prensipler dahilinde kayıtlara geçirmekte, kaydedilen bilgileri belirli başlıklar altında toplayarak gruplamakta; genellikle yıl sonlarında yapılan işlemlerle ilgili bilgileri Gelir Tablosu ile Bilanço denilen iki temelmali tabloda özetlemekte, böylece yöneticilere veya işletme sahiplerine işletmenin kârlılığı ve sahip olduğu değerleri hakkında bilgi vermektir. Muhasebenin günümüzdeki görevi burada bitmemekte, yapılan işlemler çeşitli karşılaştırmalar ve analiz teknikleri yardımı ile analiz edilmekte, mali tabloların sağladığı özet bilgiler daha sağlıklı ve kullanılabilir hale getirilmektedir.
KOBİ Vergilendirme Rehberi
Bu rehber, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin vergilendirilmesi konusunda, mükellefleri bilgilendirmek amacıyla ilgili mevzuat esas alınarak hazırlanmıştır. Bu rehberde, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) tanımının yanı sıra KOBİ’lerde mükellefiyet, mükelleflerin başlıca ödevleri, beyanname türleri, beyan zamanı ve son ödeme tarihleri ile vergi mevzuatında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri ilgilendiren istisna ve teşviklere yönelik konular hakkında genel bilgiler yer almaktadır.
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Uluslararası Raporlama Standardı: Genel Bakış
Şirketler kesiminde büyük bir paya sahip olan KOBİ’lerin kendilerine özgü yapıları özel çözümlerin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Özel çözüm gerektiren konulardan biri de finansal raporlamadır. Özellikle Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının giderek yaygın bir uygulama alanı bulması, KOBİ’lerde bu standartların nasıl uygulanabileceği sorununu gündeme getirmiştir. Bu sorunun çözülmesi amacıyla IASB tarafından 2009 yılında “KOBİ’ler için IFRS” yayımlanmıştır. Yayımlanan bu standardın nasıl ve ne zaman uygulanabileceği akademik çevrelerden uygulayıcılara kadar ilgili kesimlerde tartışılmaktadır. Bu tartışma hem geliştirilen standardın KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılamakta yeterli olup olmadığı, hem de yerel hukuk sistemlerine nasıl aktarılacağı konularına odaklanmaktadır.
Türkiye`de KOBİ`lerin Finansman Sorunları
Türkiye sanayisinde önemli yer tutan KOBİ`ler, Gümrük Birliği Anlaşması’nın uygulanmasından sonra AB`ye giriş sürecinde de uluslararası rekabete hazır olmak zorundadırlar. Küçüklüklerinin kendilerine sağladığı esneklik ve uyum kabiliyetini en iyi şekilde değerlendirerek rekabet avantajı sağlayabilen işletmeler varlıklarını gelişerek sürdürebilecektir. Bunu sağlayamayan işletmeler ise gittikçe büyüyen sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalacaklardır. Bu noktadan hareketle, Türkiye`de faaliyet gösteren KOBİ`lerin yaşamakta olduğu genel sorunlar ve özel olarak finansman sorunlarının incelenmesi ve çözüm yollarının bulunması önemli görülmüştür.
Kobi Destekleri
Yazıda KOBİ`lere verilen desteklerle ilgili detaylar bulunmaktadır.
Yatırım Projeleri
Yazıda yatırım kararlarının nasıl verildiği, bunun için gerekli araştırma yöntemleri, finansal etüdler, yatırım projelerinin değerlendirilmesi ve muhtemel riskler anlatılmaktadır.
Kurumsal Kaynak Planlaması
İşletmelerde kurumsal kaynak planlamasının önemi üzerine, ERP ve MRP`yi açıklayarak MRP II ve ERP`yi karşılaştıran bir yazıdır.
Başa Baş Noktası Analizi
Kar maksimizasyonu amacıyla ticari hayata adım atan ve bu amaç doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren işletmeler, üretim ve faaliyet kararlarını saptarken, kendilerine yol gösterecek bazı analizler yapmak durumundadırlar. Başa baş noktası analizi işletmelere, hangi üretim miktarında, ne kadar gider ile ne kadar gelir elde edeceklerini ve bu gelirin ne kadarının kar olduğunu gösteren bir analiz olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla işletme kararlarının alınmasında yol gösterici bir unsur olarak göz önünde bulundurulması ve önemsenmesi gerektiğini düşündüğümüz “başa baş noktası analizi” konusuna bu yazımızda ışık tutmak istedik.
İşletme
İşletme bilgileri