ÜRETTİĞİN İŞİ TAM VE ZAMANINDA YAP

Finans ve Mali İşler

Yönetim Muhasebesi

Muhasebe bir kayıt tekniği olarak para ile ifade edilebilen işlemlerle ve

olaylarla ilgili belgeleri toplayıp saklamakta, belirli prensipler dahilinde

kayıtlara geçirmekte, kaydedilen bilgileri belirli başlıklar altında toplayarak

gruplamakta; genellikle yıl sonlarında yapılan işlemlerle ilgili bilgileri Gelir

Tablosu ile Bilanço denilen iki temelmali tabloda özetlemekte, böylece

yöneticilere veya işletme sahiplerine işletmenin kârlılığı ve sahip olduğu

değerleri hakkında bilgi vermektir. Muhasebenin günümüzdeki görevi burada

bitmemekte, yapılan işlemler çeşitli karşılaştırmalar ve analiz teknikleri

yardımı ile analiz edilmekte, mali tabloların sağladığı özet bilgiler daha

sağlıklı ve kullanılabilir hale getirilmektedir. İşletme olarak ;maliyet

hesapları yapmakta, nakit akımı, fon akımı, net çalışma sermayesi gibi çeşitli

mali tablolar düzenlemekte, işletme bütçelerini tanzim etmektedir. Muhasebe,

çeşitli analiz ve yorumlama teknik ve aletlerini kullanarak elde ettiği

neticeleri yorumlar ve yöneticilere raporlar halinde sunar, böylece onlara

yardımcı olur.

Ülkemizde muhasebe, Cumhuriyet dönemine kadar basit kayıt usullerine

dayandırılmış, uygulama daha çok devlet sektöründe görülmüştür. Cumhuriyet

döneminde 1960 yılına kadar muhasebeye Alman etkisi hakim olmuştur. Sümerbank

için hazırlanan muhasebe sistemi İktisadi Devlet Teşebbüslerinin çoğu tarafından

benimsenip uygulanmıştır. 1972 yılından itibaren de Kamu İktisadi

Teşebbüslerinde Tek Düzen Muhasebe Sistemi’nin uygulamasına geçilmiştir.

SermayePiyasa Kurulu, kendine tabi işletmeler için 1983 yılı başında Mali Tablo

formları ve 1984 yılı başında Genel Hesap Planı yayınlanmıştır. Böylece muhasebe

uygulamasında bir tek düzene doğru hareket edilmiştir. 1993 yılı başından

itibaren de Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı Tek Düzen Muhasebe Sistemi

yürürlüğe girmiştir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Tek Düzen

Muhasebe Sistemi;

Muhasebe Temel Kavramlarını,

Muhasebe Politikalarını,

Mali Tablolar İlkelerini,

Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulmasını,

Tek Düzen Hesap Çerçevesini,

Hesap Planı ve İşleyişini açıklamaktır.

Mali tablolar Temel Mali Tablolar ve Diğer Mali Tablolar olarak iki gruba

ayrılmıştır. Temel mali tablolar olarak Bilanço ve Gelir Tablosu tanımlanmıştır.

Bilanço

Bilanço bir işletmenin düzenlenme tarihindeki sahip olduğu varlıklar ile bu

varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren bir tablodur. Bir işletme, işletme

içi ve işletme dışı olmak üzere iki kaynaktan finansman sağlayabilir. Sağlanan

bu kaynaklar fiziki değerlere veya işletmenin talep ettiği haklar olarak

alacaklara bağlanmış olur. Bilançonun sol tarafını oluşturan Aktifler, Dönen

Varlıklar ve Duran Varlıklar; bilançonun sağ tarafını oluşturan Pasifler ise

Kısa Vadeli Borçlar, Uzun Vadeli Borçlar ve Özkaynaklar gruplarına ayrılmıştır.

Bilançonun pasifinde yeralan kaynaklar ise vadelerine göre en kısa vadeden en

uzun vadeye doğru sıralanmıştır.

İşletmeler bilançolarını tek düzen form tiplerine göre düzenlemek zorundadırlar.

Böylece karşılaştırmada kolaylık sağlarlar ve anlam birliği oluştururlar.

Ayrıca, işletmeler bilançolarını ayrıntılı ve özet bilanço tipleri şeklinde

düzenleyebilirler.

Bilanço, bir işletmenin mali ve ekonomik bünyesini ortaya koymaktadır.

İşletmenin hangi kaynaklardan fon sağladığını gösteren mali bünye bilançosunun

sağ tarafında pasif başlığı altında yer almıştır. Sağlanan fonların yatırıldığı

değerler de ekonomik bünye olarak açıklanır. Ekonomik bünye bilançosunun

soltarafında aktif başlığı altında belirtilmiştir. Bir işletme işletme içi ve

işletme dışı olmak üzere iki kaynaktan fon sağlar.İşletme dışı kaynaklara,

yabancı kaynaklar veya borçlar; işletme içi kaynaklara da özsermaye veya

özkaynaklar ifadeleri kullanılmaktadır. İşletmenin özsermayesini işletme sahip

veya sahiplerinin koymuş olduğu esas sermaye, işletmenin faaliyeti neticesi

sağlanan kârlardan dağıtılmayarak işletme bünyesinde korunan kısımlar ve en son

dönemin kâ rı oluşturur. İşletmenin faaliyet zararları ise özsermayeden

düşülmektedir. İşletme kendi dışından ve kendi kaynaklarından sağladığı fonları

bazı değerlere yatırmaktadır. Henüz kullanamadığı veya kullanacağı fonlar

kasasında veya banka hesaplarında yer almaktadır. Sağladığı bazı fonları da

henüz tahsil edemediğinden bir hak şeklinde ortaya çıkan alacaklar olarak

bağlanmış olmaktadır. Bu durumda, fon kullanım yerlerini gösteren aktif aktif

değerler fiziki yapıya sahip mevcut değerler ve hak şeklinde ortaya çıkan

alacaklar olarak gruplandırılmıştır. Bir işletme sağladığı fonları, mutlaka bazı

değerlere yatırmış veya bir alacak olarak bağlı hale getirmiştir. Henüz

kullanmadığı fonlar da kasasında veya banka hesaplarında bulunacaktır. Bu

sebeple, bilançonun aktif ve pasif tarafı (ekonomik ve mali bünyesi) birbirine

eşittir. Bu eşitlik hiç bir zaman bozulamaz.

Temel Muhasebe Eşitliği: Başka bir deyişle, aktif ve pasif taraflarını oluşturan

fon kullanım yerleri ve fon kaynaklarının birbirine eşit olması muhasebe temel

eşitliğini meydana getirmiştir. Bilançonun fon kullanım yerlerini ifade eden

aktifinde Mevcutlar ve Alacaklar, fon kaynaklarını gösteren pasifinde Borçlar ve

Öz kaynaklar yer almaktadır. Mevcutlar işletmenin sahip olduğu fiziki yapıya

sahip değerlerini; alacaklar bir hak şeklinde ortaya çıkan işletmenin üçüncü

şahıslardan talep ettiği alacaklarını; borçlar işletmenin üçüncü şahıslara olan

yükümlülüklerini; öz kaynaklar işletmenin esas sermayesi ile dağıtılmamış kâ

rlarının ve dönem kâ rının toplamını, dönem zararı varsa bunun düşülmesini ifade

eder. O halde temel muhasebe eşitliği;

Aktif = Pasif

Başka bir deyişle,

Mevcutlar+Alacaklar=Borçlar+Öz kaynaklar

şeklinde yazılabilir. Özkaynakların, sermaye+kâ r veya - zarara eşit olması ve

kâ r ve zararın toplam gelirlerle toplam giderler farkından oluşması yüzünden

eşitlik daha da açık olarak,

Mevcutlar+Alacaklar=Borçlar+Sermaye+Gelirler-Giderler

Tek düzen bilanço şeklini hesap grupları olarak gösterecek olursak;

BİLANÇO

AKTİFPASİF

Dönen VarlıklarKısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Hazır Değerler Mali Borçlar

Menkul KıymetlerTicari Borçlar

Ticari Alacaklar Diğer Borçlar

Diğer Alacaklar Alınan Avanslar

Stoklar Öd.Vergi veDiğ.Yükümlülükler

Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gid.Tah. Borç ve Gider Karşılıkları

Diğer Dönen Varlıklar Gelecek Aylara Ait Gel.ve Gelir Tahakkukları

Diğer Kısa Vad.Yab.Kaynaklar

Duran Varlıklar Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Ticari Alacaklar Mali Borçlar

Diğer Alacaklar Ticari Borçlar

Mali Duran Varlıklar Diğer Borçlar

Maddi Duran Varlıklar Alınan Avanslar

Maddi Olmayan Duran Varlıklar Borç ve Gider Karşılıkları

Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gelir

Tahakkukları

Gelecek Yıllara ait Giderler ve Gider Tahakkukları

Diğer Duran Varlıklar

Özkaynaklar

Ödenmiş Sermaye

Sermaye Yedekleri

Kâ r Yedekleri

Geçmiş Yıllar Kâ rları

Geçmiş Yıllar Zararları (-)

Dönem Net Kâ rı (zararı)

 

Örnek:

X İşletmesinin 31.12.1991 tarihli Bilançosu

AktifPasif

Kasa 150 000Satıcılar 450 000

Bankalar 525 000Ödenecek vergi fonlar95 000

Alıcılar 340 000Dönem kârı vergi ve yasal yük. karşılığı 280 000

Ticari mallar 870 000Sermaye 1000 000

Tesis,makine ve cihazl. 500 000Dönem net kârı 360 000

Birikmiş amortismanlar 200 000

2 185 000 2 185 000

 

X işletmesinin 31.12.1991 tarihinde kasasında 150 000 TL, banka hesaplarında

toplam 525 000 TL, üçüncü şahıslardan veya işletmelerden 340 000 TL’ lık alacağı

870 000 TL değerinde ticari mal mevcutları, 500 000 TL değerinde makineleri,

üçüncü şahıslara veya işletmelere 450 000 TL’lık borcu, Vergi dairesine 95 000

TL’lık borcu ve 640 000 TL’lık dönem kâ rından hesaplanan 280 000 TL’lık vergi

ve yasal yükümlülük borcu vardır. İşletmenin bilançosundan sahip olduğu

makineler için şimdiye kadar 200 000 TL’lık aşınma ve yıpranma payı ayırmış

olduğu, işletme sahip ve sahiplerinin 1 000 000 TL sermaye koymuş oldukları ve

işletmenin 1991 yılındaki faaliyetinden dolayı 360 000 TL’lık net kâ r sağlamış

olduğu anlaşılmaktadır.

Gelir Tablosu

Gelir Tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı

dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin

elde ettiği dönem net kâ rı veya zararını gösteren tablodur. Gelir tablosu mali

tablolar ilkelerine uygun tek düzen formlar şeklinde hazırlanır. Gelir tablosu

finansal analize uygun düzenlenmiştir.

Aşağıda özet bir gelir tablosunda yer alan gelir ve gider grupları

gösterilmiştir.

GELİR TABLOSU

Bütün Satışlar

Satıştan İndirimler (-)

Net Satışlar

Satışların Maliyeti (-)

Brüt Satış Kârı veya Zararı

Faaliyet Kârı veya Zararı

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar

Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)

Finansman Giderleri (-)

Olağan Kâr ve Zarar

Olağandışı Gelir ve Kâ rlar

Olağandışı Gider ve Zararlar (-)

Dönem Kârı veya Zararı

Dönem Kâ rı,Vergi ve Diğ.Yasal Yükümlülükler Karşılıkları (-)

Dönem Net Kârı veya Zararı

 

FİNANSAL ANALİZ VE KONTROL

Firmanın mali durumu ile faaliyet sonuçlarının değerlendirilebilmesi, firmanın

amaçları ile tutarlı rasyonel kararlar alınabilmesi için,

Rasyolar

Kâra Geçiş Analizi

Fon, Fon Akım ve Nakit Akışı Analizleri

firmanın finansal analizinde kullanılabilecek araçlardan başlıcalarıdır.

Rasyolar:

Bir firmanın mali durumu, faaliyet sonuçları değerlendirilirken, firmanın mali

tablolarında görülen rakamlardan çok, bilanço ve gelir tablosunda yer alan

kalemler arasındaki ilişkiler daha anlamlı olamakta, bu nedenle finansal

analizde, rasyolardan geniş ölçüde yararlanılmaktadır. Rasyo, mali tablolarda

yer alan herhangi iki tablo arasındaki ilişkinin basit matematik ifadesi olarak

tanımlanabilir. Gerek mali analistler, gerek yöneticiler açısından önemli olan,

firmanın likidite durumu, borç ödeme gücü, finansman şekli, faaliyet sonuçları,

kâ rlılığı, iktisadi varlıklarını etkin biçimde kullanıp kullanmadığıdır.

Analizde sadece oranları hesaplamak tek başına yeterli değildir. Hesaplanan

oranların yorumlanması da çok önemlidir. Hesaplanan oranların değerlendirilmesi;

Hesaplanan oranların, firmanın geçmiş faaliyet dönemlerindeki oranları ile

karşılaştırılması,

Oranların, benzer firmaların oranları veya firmanın faaliyette bulunduğu

endüstri kolundaki tipik oranlar veya endüstri ortalaması ile

karşılaştırılması,

Deneyimler sonucu bulunmuş ve genel kural olarak kabul edilmiş değerlerle

karşılaştırılması suretiyle gerçekleştirilebilir.

Finansal Analiz Oranları

Likidite Oranları

Likidite oranları, firmanın kısa süreli borçlarını ödeme gücünü ölçmek, çalışma

(işletme) sermayesinin yeterli olup olmadığını saptayabilmekiçin

kullanılmaktadır.

Cari Oran: Firmanın kısa süreli borçlarını ödeme gücünü ölçmek ve net işletme

(çalışma) sermayesinin yeterli olup olmadığını saptayabilmek için hesaplanır.

Genel bir kural olarak oranın 1.5’in altına düşmemesinde yarar vardır. Net

işletme sermayesi, dönen varlıklar ile kısa süreli borçlar arasındaki olumlu

farktır.

Cari Oran= Dönen Varlıklar / Kısa Süreli Borçlar

Dönen Varlıklar / Toplam Borçlar: Dönen varlıkların toplam borçları karşılamaya

yeterli olup olmadığını saptamak için kullanılır. 1’in üstünde olmalıdır.

Likidite Oranı: Cari oranı tamamlayan, daha anlamlı kılan bir orandır. Paraya

çevrilmesi zaman alabilecek olan değerlere yer verilmediğinden daha duyarlı bir

ölçüdür. Oran 1 veya %100 ise, firmanın alacaklarını tahsil ettiğini ve

portföyündeki menkul değerleri bilançoda gösterilen tutar üzerinden paraya

çevrilebildiği taktirde, stoklardan satış yapmasa dahi, kısa süreli borçlarını

ödeyebileceğidir. Oranın artış göstermesi ve 1’in üstünde olması, firmanın

alacaklarının tamamını tahsil ettiği ve kısa süreli borçlarını ödeyebileceğini

gösterir.

Likidite Oranı (Hazır Kıymetler Oranı-Acid Test Rasyo)=

(Kasa+Bankalar+Serbest Menkul Değerler+Alacaklar) / Kısa Süreli Borçlar

Nakit Oranı: Bu oran, likidite oranına göre daha katı bir ölçü olarak kabul

edilebilir. Firmanın satışlarının durması ve alacaklarını tahsil edememesi

durumunda, kısa süreli borçlarını karşılayabilme gücünü göstermektedir. 0.2’nin

altına düşmemesi gerekir.

Nakit Oranı=(Kasa+Bankalar+Serbest Menkul Değerler)/ Kısa Süreli Borçlar

Likidite Riski: Bir firma, kısa süreli borçlarındaki artış hızından daha yüksek

oranda nakit yaratmalı ve oran artış göstermelidir.

Likidite Riski= Satışlar / Kısa Süreli Borçlar

Mali Bünye (Finansal Yapı) Oranları

Borçlar / Aktif Toplamı: Kaldıraç oranı olarak danitelendirilen bu oran,

aktiflerin yüzde kaçının borçlarla finanse edildiğini belirler. Oranın yüksek

olması, firmanın faiz ve ana para taksitlerini ödeyememe nedeniyle mali yönden

güç durumlara düşme olasılığının yüksek olduğunu gösterir.Genellikle oranın

%50’nin üzerine yükselmesi tehlikeli olabilir.

Öz Sermaye / Aktif Toplamı: Bu oran, firmanın kaynaklarının yüzde kaçının

firmanın sahipleri tarafından sağlandığını gösterir.

Borçlar / Öz Sermaye: Firmanın borçlanma yoluyla sağladığı yabancı kaynak ile,

firma sahiplerinin kattığı sermaye arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu oranın düşüş

göstermesi ve oranın 1’den küçük olması son derece olumludur.

Kısa Süreli Borçlar / Aktif Toplamı: Bu oran, firmanın iktisadi varlıklarının

yüzde kaçını kısa süreli yabancı kaynaklarla finanse ettiğini ortaya koyar.

Kısa Süreli Borçlar / Toplam Borçlar : Normal şartlarda, kısa süreli borçların

borçlar içinde göreli öneminin artması, kısa süreli borçlar sık sık yenilenmek

durumunda olduğundan, firmada borç ödeme sorunu olabilir.

Maddi Duran Varlıklar / Özsermaye: Bu oran, firmanın özsermayesinin ne ölçüde

maddi duran varlıkların finansmanında kullanıldığını göstermektedir.

Ödenmiş Sermaye / Özsermaye: Bu oranın oldukça düşük olması, şirketin

otofinansmana ağırlık verdiğini, elde ettiği kâ rların önemli bir bölümünü

dağıtmayarak özsermaye artışı yoluna gittiğini göstermektedir.

Aktivite Oranları

Alacak Devir Hızı: Bu oran, alacakların paraya dönüşüm çabukluğu, likiditesini

gösteren bir ölçüdür.

Alacak Devir Hızı= Kredili Satışlar Tutarı / Ticari Alacaklar

Stok Devir Hızı: Bir firmada stoklar ne hızla satılmaktadır? Stok devir hızı, bu

soruya ve stokların likiditesine iyi bir gösterge oluşturmaktadır.

Stok Devir Hızı= Satılan Mal Maliyeti / Ortalama Stok

Net İşletme Sermayesi Devir Hızı: Bu oran net işletme sermayesinin ne ölçüde

etkin kullanıldığının bir göstergesidir.

Net İşletme Sermayesi (Dönen Varlıklar-Kısa Süreli Borçlar) Devir Hızı=

Net Satış Tutarı / Ortalama Net İşletme Sermayesi

Dönen Varlıklar Devir Hızı: Hesap döneminde dönen varlıların kaç kez

yenilendiğini ortaya koyar.

Dönen Varlıklar (Brüt İşletme Sermayesi) Devir Hızı=

Net Satışlar / Dönen Varlıklar (İşletme Sermayesi)

Maddi Duran Varlıklar Devir Hızı: Firmanın maddi duran varlıklara aşırı yatırım

yapıp yapmadığını göstermek için kullanılır.

Maddi Duran Varlıklar Devir Hızı=Net Satış Tutar/ Maddi Duran Varlıklar

Aktif Devir Hızı: Bir işletmede sermaye yoğun teknoloji kullanımının bir

göstergesi olarak yorumlanabilir.Büyük ölçüde, bir işletmenin aktif yapısı

içinde duran varlıkların göreli önemini yansıtır.

Aktif Devir Hızı= Net satış Tutarı/ Aktif Toplamı

Özsermaye Devir Hızı: Şirketin Özsermayesini ne ölçüde etkin kullandığını ifade

eden bir göstergedir.

Özsermaye Devir Hızı=Net Satış Tutarı / Ortalama Özsermaye

Kâ rlılığı Gösteren oranlar (Yatırıma Göre)

Net Kâ r / Özsermaye: Bu oran, firma sahipleri tarafından sağlanan sermayenin

bir birimine düşen kâ r nispetini ortaya koyar. Oran yeterli gibi gözükse bile,

şirketin sermayesini daha kâ rlı bir şekilde kullanma olanağına sahip olup

olmadığına bakmak gerekir.

Vergi Öncesi Kâ r / Özsermaye: Vergi oranlarındaki değişiklik, vergi sonrası net

kâ rı etkilediğinden, firmanın bir önceki yıla kıyasla, oranın düşmesi veya

artması, vergi oranlarının yeniden düzenlenmesi gibi, tamamen işletme dışı bir

nedenden ileri gelebilir.

Net Kâ r / Net Aktif Toplamı: Firmanın yapmış olduğu yatırımın kâ rlılığını,

aktif değerlerin ne ölçüde verimli kullanıldığını göstermek için

kullanılmaktadır.

Faiz ve Vergiden Önceki Kâ r / Net Aktif Toplamı: Ekonomik rantabilite olarak da

nitelendirilen bu oran, bir firmanın kaynaklarını ne ölçüde kullandığını

göstermektedir.

Birikmeli (Kümülatif) Kâ rlılık Oranı: Bu oran firmanın kâ r dağıtım politikası

konusunda ışık tutar.

Birikmeli Kâ rlılık Oranı= Dağıtılmamış Kâ rlar Toplamı / Aktif Toplamı

Kâ rlılığı Gösteren Oranlar (Satışlara Göre)

Brüt Satış Kâ rı / Net Satış Tutarı: Bir firmanın brüt satış kâ rı, firmanın

faaliyet giderleri ile diğer giderlerini karşılayabilecek ve firma sahiplerine

yeterli bir kâ r sağlayacak düzeyde olmalıdır.

Faaliyet Kâ rı / Net Satış Tutarı:İş hacmi rantabilitesi olarak da

nitelendirilen bu oran,bir firmanın esas faaliyetinin ne ölçüde kâ rlı olduğunu

ortaya koyar.

Net Kâ r / Net Satış Tutarı: Satışlarla kâ r arasındaki ilişkiyi gösteren

oranların birlikte incelenmesi, firmanın faaliyetinin ve faaliyet sonuçlarının

daha iyi kavranmasına yol açar.